Wij hebben eenvoudig op te zetten harmonica Partytenten, schitterende Paraplu- en Dome-tenten die tegen een stootje kunnen en zijn gecertificeerd met betrekking tot brandvertraging.

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar voor een tafeltje en/of voor het complete pakket, van tent tot en met de catering.
'One-stop shopping' is dus mogelijk!!!!
Wij leveren alleen de beste kwaliteit voor een scherpe prijs.
U kunt nu ook heel eenvoudig direct online reserveren.

Bij afhalen op ons loodsadres wordt een borgsom in rekening gebracht!
Totaal: € 0,00 0 Artikelen naar overzicht

Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden Partytent Leiden e.o. bv
Gevestigd te Leiden; Kamer van Koophandel Den Haag 50070347.

1a. Op de huurovereenkomst met Partytent Leiden e.o., hierna te noemen PL, zijn uitsluitend onderstaande voorwaarden van toepassing.

b. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de huurovereenkomst ten alle tijde opzegbaar en zal tot gevolg hebben dat annuleringskosten in rekening wordt gebracht (zie artikel 4b).

c. Wanneer op verzoek van de besteller een partytent door of vanwege PL naar een door de besteller aangewezen plaats bezorgd en/of geplaatst wordt, geschiedt dit te allen tijde voor rekening en risico van de besteller.

d. Bij afhalen van een partytent op ons loodsadres zal een borgsom in rekening worden gebracht. De hoogte van de borgsom varieert per partytent.

2a. Indien bij het in ontvangst c.q. in gebruik nemen van de partytent geen melding is gemaakt van daaraan gebleken gebreken, wordt de besteller steeds geacht de partytent in goede staat te hebben aanvaard en is hij verplicht om de partytent in dezelfde staat terug te leveren.

b. De besteller is aansprakelijk voor alle schaden niets uitgezonderd, gedurende de gebruikstijd aan de partytent, door wie ook toegebracht, zelfs wanneer deze beschadiging buiten zijn schuld heeft plaats gehad. In geval van schade, zulks naar oordeel van PL, is PL gerechtigd de herstelkosten in rekening te brengen.

c. De besteller is eveneens aansprakelijk voor alle schaden met of door de partytent aan derden toegebracht gedurende de tijd dat deze bij hem in gebruik is en hij verplicht zich om PL te vrijwaren tegen alle aanspraken, welke derden tegen deze als eigenaar en/of exploitant van de partytent te dier zake mochten doen gelden.

3a. PL is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van de op of in de partytent geplaatste goederen, zelfs wanneer die schade of dat verlies door een gebrek van de partytent mocht zijn ontstaan

b. Van het ogenblik in ontvangst c.q. in gebruik nemen van de partytent tot op het ogenblik, dat deze door de besteller aan PL zal zijn teruggeleverd, neemt de besteller alle risico en aansprakelijkheid voor een eventueel door hem of met de partytent te lijden schade, uit welken hoofde de oorzaak ook, zelfs wanneer die voortvloeit uit een gebrek van de partytent, op zich en voor zijn rekening.

4a. Reserveringen zijn definitief na retour ontvangst door PL van één ondertekend exemplaar van genoemde huurovereenkomst.

b. Bij annulering is de besteller, conform artikel 1b, tot op zes dagen een annuleringsbedrag van € 1,00 per m² excl. BTW verschuldigd. Bij annulering korter dan zes dagen zal 50% van de totale huursom en korter dan drie dagen de totale huursom incl. BTW in rekening worden gebracht.

c. De verhuur bestaat uit één of meerdere (m.b.t. brandvertraging gecertificeerde) partytenten, één of meerdere tassen met haringen, scheerlijnen en zware hamer, en zijkanten (2 venster en 2 blind). Wanneer haringen niet toepasbaar zijn kan op verzoek zware voetplaten (30 kg) ter stabilisatie meegeleverd worden.

d. De minimum gebruikstijd is één dag. Zon- en feestdagen worden bij het berekenen van de verschuldigde huur meegeteld.

5a. Eventueel benodigde vergunningen zijn voor verantwoording en rekening van de besteller.

b. De besteller is verantwoordelijk voor het terrein en de op en (m.b.t. het slaan van haringen) onder het terrein bevindende zaken, zoals kabels en leidingen.

c. De besteller is verantwoordelijk voor aan de partytent aangebrachte vervuiling. In geval van vervuiling, zulks naar oordeel van PL, is PL gerechtigd de betreffende schoonmaakkosten in rekening te brengen.

6. De besteller van een partytent wordt geacht met bovenstaande condities bekend te zijn en daarmede bij het in ontvangst c.q. in gebruik nemen van een partytent accoord te gaan.

© 2018 | Webdesign: Accept-it.nl